KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, rodzice/prawni opiekunowie,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021"w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w placówce.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Formularz Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/21 dostępny jest w placówkach. Rodzice mają możliwość wyboru trzech placówek wg preferencji.

Rodzic/prawny opiekun składając wnioski do trzech placówek, musi pamiętać, że określona przez niego kolejność preferencji jest taka sama na każdym złożonym wniosku.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w każdym z trzech wybranych placówek.

Dokumenty do pobrania:

Składanie dokumentów rozpoczyna się od 2 marca.

Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248):

zarządzam, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach określa się następujące terminy:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce przedszkolnej lub oddziale przedszkolnym przy szkole

od 3 do 14 lutego 2020 r.

Nie dotyczy

2.

Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

od 2  do 20 marca 2020 r. do godziny 16.00

od 4 do 22 maja 2020 r. do godziny 16.00

3.

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)

26 marca 2020 r.

4 czerwca 2020 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (to nie są wyniki rekrutacji)

3 kwietnia  2020 r. do godziny 10.00

8 czerwca 2020 r. do godziny 10.00

5

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje

6 kwietnia 2020 r. do godziny 10.00

9 czerwca 2020 r. do godziny 10.00

§ 2

1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, zgodnie z art. 131 ust. 1-3 ustawy - Prawo oświatowe, określa się następujące kryteria ustawowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

Lp.

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium)

Wartość kryterium
w punktach

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie).

100

2.

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).

100

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

100

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

100

 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, zgodnie z uchwałą nr XXXV/336/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym, określa się następujące kryteria gminne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Wartość kryterium
w punktach5

1.

dziecko obojga rodziców pracujących
(w tym wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej)
/studiujących w systemie stacjonarnym - z udokumentowanym zatrudnieniem /studiowaniem

zaświadczenie o zatrudnieniu (wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub zaświadczenie uczelni, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku;

4

2.

dziecko zgłaszane na pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie

deklaracja rodzica/rodziców o długości dziennego pobytu dziecka w przedszkolu we wniosku składanym podczas rekrutacji;

2

3.

dziecko, którego rodzice/ rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki

oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Aleksandrów

3

4.

rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

oświadczenie/deklaracja rodziców we wniosku składanym podczas rekrutacji o uczęszczaniu do przedszkola pierwszego wyboru rodzeństwa dziecka, którego wniosek dotyczy

1

5.

dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (kryterium dotyczy Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim).

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka

4

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie:

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej

2)  w prasie lokalnej

3)  na tablicach informacyjnych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym.