Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w MP 1.

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W MIEJSKIM  PRZEDSZKOLU NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Procedura ma na celu:

- zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID 19,
- umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcie pracy zawodowej,
- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej stałej opieki nad nimi podczas pobytu w przedszkolu i poza nim, od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela/upoważnionego pracownika przedszkola, do momentu odbioru z przedszkola,
- procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem,
- ustanowioną procedurę oraz wysoką jakość troski o zdrowie dzieci i pracowników potwierdza certyfikat akredytacyjny COVID minus, uzyskany w wyniku audytu przeprowadzonego przez Grupę Ratowniczo-Medyczną MEDICUS.

Opracowano na podstawie: Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy oraz rodzice dzieci uczęszczających do tej placówki. Dyrektor przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID 19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzje oraz za przekazywane informacje. Wobec powyższego wymagane jest podpisanie OŚWIADCZENIA przez rodzica/prawnego opiekuna i dostarczenie go do przedszkola w dniu pierwszego przyjścia dziecka do przedszkola. (załącznik nr 1)

 1. Opieka sprawowana jest nad dziećmi w grupach, których liczba nie przekracza 12 osób.
 2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 3. Wobec powyższego  przedszkole jest w stanie w ciągu jednego dnia zapewnić opiekę maksymalnie  53 dzieciom.
 4. W przypadku, gdy w grupie zostanie  zadeklarowana większa liczba dzieci na dany dzień niż dopuszczają normy, dyrektor poinformuje rodzica/opiekuna o braku miejsc.
 5. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystać powinny te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a także dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa dziecka w zajęciach przedszkolnych. Zgłoszenia należy dokonać z tygodniowym wyprzedzeniem na e-mail przedszkola: jedyneczka@wikom.pl lub na e-mail grupy.
 7. Osoby przyprowadzające dziecko do placówki są obowiązane mieć zasłonięte usta i nos.
 8. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 9. Zabronione jest przyprowadzanie/odbieranie dzieci przez osoby przebywające na kwarantannie.
 10. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe oraz bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 11. Zabronione jest przyprowadzanie do przedszkola dziecka, jeżeli dziecko lub jakikolwiek domownik jest objęty kwarantanną.
 12. Przy głównym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego zobligowane są skorzystać osoby powyżej 6-go roku życia wchodzące na teren placówki   (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją).
 13. Rodzic/opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana, przed przyprowadzeniem dziecka do placówki, zmierzyć mu temperaturę. Jeżeli jest ona wyższa niż 36,9 C, zobowiązany jest do nie przyprowadzenia dziecka do przedszkola (dziecko nie zostanie przyjęte).
 14. W godzinach 7.00-8.30 i 14.30-17.00 przy drzwiach wejściowych dyżuruje wyznaczony pracownik. W pozostałych godzinach chęć  wejścia do przedszkola można sygnalizować  domofonem lub telefonicznie 42  276 40 15.
 15. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.30, po jej upływie w placówce prowadzona jest dezynfekcja oraz wietrzenie szatni (załącznik nr 3).
 16. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualna osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola. Z chwilą wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę dziecka do domu/wyrzuca.
 17. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi przedszkola ale nie wchodzi do środka. Dziecko jest odbierane z głównego wejścia do placówki przez wyznaczonego pracownika, który wykona kontrolny pomiar temperatury ciała dziecka za pomocą dostępnego w placówce termometru. W tym czasie rodzic nie oddala się tylko oczekuje na wynik pomiaru. Następnie dziecko odprowadzane jest do szatni.
 18. Pomiaru temperatury ciała dziecka dokonuje upoważniony pracownik, także w razie potrzeby, w czasie jego pobytu w przedszkolu.
 19. Dziecko przebiera się w szatni, a następnie myje ręce wodą i mydłem, pod nadzorem (kolejnego) pracownika przed wejściem do sali zajęć.
 20. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby, upoważniony pracownik przedszkola ma obowiązek odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
 21. Upoważniony pracownik przedszkola odbierający dziecko ubrany jest w środki ochrony osobistej, czyli maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki. 
 22. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez jednego opiekuna, osobę zdrową( bez osób towarzyszących). Przez okres pobytu dziecka w przedszkolu nie musi to być ta sama osoba.
 23. Rodzic /opiekun odbierając dziecko oczekuje w pierwszym korytarzu za drzwiami sygnalizując ten fakt domofonem (rękawiczki – w razie potrzeby, zapewnia sobie rodzic), informuje pracownika przedszkola, o które dziecko chodzi, pracownik przedszkola przygotowuje dziecko do wyjścia i przekazuje rodzicowi. Rodzic/opiekun pamięta o zachowaniu bezpiecznego odstępu od następnego rodzica. W „godzinach szczytu” rodzice stosują się do poleceń upoważnionego pracownika, czekają cierpliwie na swoją kolej przemieszczając się w kolejce między wyznaczonymi liniami oczekiwania, usytuowanymi w wymaganych odstępach.
 24. Rodzic zobowiązany jest zachować dystans (minimum 2 m) od pracownika przyjmującego dziecko oraz innych dzieci i ich rodziców/opiekunów.
 25. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji, rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu, pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach (załącznik nr 2).
 26. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbierania telefonów z przedszkola. Po otrzymaniu telefonu z poleceniem odbioru dziecka, zobowiązują się do odebrania dziecka w czasie nieprzekraczającym 90 minut.
 27. Pracownicy placówki mają zapewnione środki ochrony indywidualnej, czyli rękawiczki, maseczki/przyłbice, a w razie potrzeby fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności, np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych przy dziecku).
 28. Dziecko nie zabiera do przedszkola i z przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek.
 29. Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie (załącznik nr 2).
 30. Jeżeli podczas zajęć opiekę sprawuje więcej niż jeden opiekun, powinni oni zachować dystans społeczny między sobą, wynoszący minimum 1,5 m.
 31. Zajęcia opiekuńcze w danej grupie są organizowane zawsze w stałej sali.
 32. Nauczyciele, pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu: w ciągu tygodnia w grupie pełnią dyżur dwie nauczycielki, świadczące tylko działania opiekuńczo-wychowawcze, pozostałe nauczycielki kontynuują nauczanie zdalne.
 33. Nauczyciele organizują działania opiekuńczo-wychowawcze odpowiednio do pensum nauczyciela. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę na świeżym powietrzu.
 34. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 35. Nauczyciele codziennie instruują, pokazują dzieciom, jak prawidłowo myć ręce wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w przedszkolu i pilnują, aby dzieci robiły to dokładnie i często (szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed posiłkami, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, po zabawie).
 36. Dzieci bawią się w placówce tylko zabawkami, które są możliwe do dezynfekcji.
 37. Nauczyciele pilnują, aby dzieci nie brały do ust zabawek, a jeżeli to zrobią - przekazują zabawkę do dezynfekcji (załącznik nr 4).
 38. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować (załącznik nr 4).
 39. Podczas pobytu w placówce dzieci nie korzystają ze wspólnych źródeł wody pitnej.
 40. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu bezpiecznej odległości, zmianowości grup (załącznik nr 7).
 41. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
 42. Nauczycielki unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 43. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, korzystać z niego może tylko 1 grupa jednocześnie w wyznaczonej strefie (załącznik nr 8).
 44. Sala, w której przebywają dzieci, jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.
 45. W okresie trwania stanu epidemii zawieszone są wszystkie wyjścia poza teren placówki.
 46. Dzieci jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach, w swoich salach, każda z grup osobno, tak, aby w jednej sali nie przebywało więcej niż 12 dzieci.
 47. Klamki do drzwi, poręcze krzeseł, blaty stołów, są dezynfekowane, przed i po posiłku.
 48. Rodzice /opiekunowie są zobowiązani dostarczyć w zamkniętym , podpisanym pudełku/szczelnym opakowaniu  zapasowe czyste, wyprasowane ubranie dziecka na co najmniej 2 dni . Należy pamiętać o uzupełnianiu zużytej/ zabrudzonej odzieży.
 49. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 50. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie osób trzecich na terenie placówki. Osoby te muszą być zdrowe. Obowiązuje je osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk a także foliowe, jednorazowe ochraniacze na obuwie.
 51. Przeprowadzając dezynfekcję należy przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji
 52. Sale wraz z dywanami należy zdezynfekować  po godzinach funkcjonowania grupy (załącznik nr 5).
 53. Dziecko, które korzysta z toalety, pod nadzorem pracownika myje ręce, zgodnie z umieszczoną przy umywalkach instrukcją.
 54. Toalety są dezynfekowane na bieżąco (załącznik nr 6).
 55. Do przedszkola pracownicy wchodzą i wychodzą przez wyznaczone i przypisane imiennie wejście, dezynfekując ręce i zmieniają  obuwie przed wejściem do szatni, w celu zdjęcia odzieży wierzchniej, pracują w rękawiczkach.
 56. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (załącznik nr 10) umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją (załącznik nr 11).
 57. Dla pracowników przedszkola, w wyznaczonym pomieszczeniu, jest dostępny termometr, aby mogli dobrowolnie przebadać temperaturę swojego ciała. Pomieszczenie to traktowane jest również jako izolatka, jeżeli dziecko lub pracownik przedszkola ma podejrzenia zarażenia (wysoka temperatura ciała, kaszel, trudności z oddychaniem, rozpalona/zaczerwieniona twarz.
 58. Zalecenie dla personelu przedszkola, by w przypadku niepokojących objawów nie przychodzili do pracy, pozostali w domu i skontaktowali się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonili pod nr 999 lub 112 i poinformowali, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 59. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Zgierzu [42 714 03 30, Telefon Alarmowy (+ 48) 601 260 229] i stosować się ściśle to wydanych instrukcji i poleceń.
 60. Dyrektor sporządza listę osób przebywających na terenie placówki, które mogły mieć kontakt z osobą zakażoną (dzieckiem, pracownikiem) (załącznik nr 9).
 61. Poddanie obszaru, po którym poruszała się wskazana  osoba, gruntownemu sprzątaniu   i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.).
 62. Pracownicy niepedagogiczni pracują w oparciu o harmonogram opracowany przez dyrektora, określający godziny pracy poszczególnych pracowników (z tygodniową zmianowością), w aktualnym wymiarze zatrudnienia.
 63. Pracownicy niepedagogiczni wykonują zadania zlecone przez dyrektora.
 64. Pracownicy niepedagogiczni usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować:
  zabawki pluszowe,
  puzzle i gry planszowe,
  firany, zasłony,
  krzesła pokryte materiałem,
  trudne do dezynfekcji dekoracje,
  inne elementy spełniające cechy wyżej wymienionych.
 65. Pracownicy przyporządkowani do grup wietrzą sale, w których organizowane są zajęcia co najmniej raz na godzinę.
 66. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 67. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.
 68. Po opuszczeniu sali przez ostatnie dziecko wyznaczony pracownik dokonuje dezynfekcji wykładzin dywanowych i potwierdza ten fakt w karcie dezynfekcji.
 69. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi, ani innym personelem opiekującym się dziećmi.
 70. Pracownicy kuchni i intendent, przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 71. Szczegółowe zasady utrzymania higieny i bezpieczeństwa pracy intendenta i pracowników kuchni stanowi załącznik nr 12.
 72. Każdy pracownik niepedagogiczny zobowiązany jest do utrzymywania w czystości swojego miejsca pracy, dezynfekowania blatów biurek, telefonów, klawiatur komputerowych itp.
 73. Na terenie placówki rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące prawidłowe postępowania, a także numery alarmowe.
 74. W placówce dostępny jest numer telefonu komórkowego do dyrektora oraz przedstawiciela organu prowadzącego,(Naczelnik Wydziału – Hanna Beda 42 270 03 58; Inspektor Monika Buldecka – 42 270 03 57, Sekretariat Urzędu Miejskiego – 42 270 03 00), pod które nauczyciel może zadzwonić w nagłych sytuacjach nieobjętych procedurą.
 75. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek bieżącego śledzenia informacji GIS i Ministra Zdrowia dostępnych na odpowiednich stronach WWW;

Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

Procedury obowiązują do odwołania.

Załącznikiem nr 15 do niniejszej procedury są wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia