KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady zachowania reżimu sanitarnego w Miejskim Przedszkolu nr 1 obowiązujące od 1 września 2020

W trosce o zdrowie i zachowanie reżimu sanitarnego w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. Marii Konopnickiej stosuje się następujące zasady:

 • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby, upoważniony pracownik przedszkola ma obowiązek odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie,
 • w razie potrzeby upoważniony pracownik przedszkola dokona pomiaru temperatury ciała dziecka (załącznik 1 – zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka),
 • dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe,
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
 • w celu zapewnienia szybkiej komunikacji, rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu, pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach,
 • wszyscy Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola stosują się do zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi wynoszącym minimum 1,5 m. Rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola wynoszący minimum 1,5 m,
 • rodzic przyprowadzając dziecko z grupy II, III, IV i V do przedszkola nie może wchodzić na teren placówki. Dziecko jest odbierane przez pracownika przedszkola (przy wejściu ewakuacyjnym od strony podwórka), który pomaga mu przebrać się w szatni i po umyciu rąk wodą z mydłem odprowadza na salę zajęć,
 • odbiór dzieci ze wszystkich grup będzie odbywać się wejściem głównym. Rodzice/ opiekunowie nie wchodzą na teren przedszkola tylko sygnalizują domofonem swoją obecność i oczekują na wyjście dziecka,
 • przy głównym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego zobligowane są skorzystać osoby powyżej 6-go roku życia wchodzące na teren placówki (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją),
 • rodzic przyprowadzając dziecko 3 letnie (I grupa) do przedszkola wchodzi na teren placówki (wejście główne), do przestrzeni wspólnej przedszkola i po przebraniu dziecka przekazuje je dyżurującemu w holu przedszkola pracownikowi, który odprowadza dziecko do sali zajęć,
 • rodzice/opiekunowie nie przemieszczają się po terenie przedszkola i nie wchodzą na teren ogrodu,
 • na kolejność wejścia i wyjścia dziecka do placówki rodzice oczekują zachowując odstęp społeczny w przestrzeni przedszkola 1,5 m,
  - w obrębie szatni grupy I (3-latków) może jednorazowo przebywać czworo dzieci z rodzicami,
 • dziecko powinno mieć lekki, nie krępujący ruchów strój, obuwie na zmianę oraz nakrycie głowy potrzebne podczas zabaw w ogrodzie,
 • rodzice/opiekunowie są zobowiązani dostarczyć w podpisanym, zamkniętym pudełku/szczelnym opakowaniu plastikowym (wymiary ok. 23x26 cm) zapasowe czyste, wyprasowane ubranie dziecka na co najmniej 2 dni. Należy pamiętać o uzupełnianiu zużytej/zabrudzonej odzieży,
 • rodzice/opiekunowie zobowiązani są dostarczyć do przedszkola w dniu 1 września jedną podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka kartę zegarową. Pozostanie ona w szafce. Karty zegarowe nowych dzieci zostaną podpisane i od razu umieszczone w szafkach dzieci,
 • dziecko nie zabiera do przedszkola i z przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek,
 • zobowiązuje się Rodziców do nie zostawiania w szatni przedszkola oraz przedsionku fotelików, rowerków itp. rzeczy,
 • grupa 3-latków nie będzie leżakować,
 • w placówce nie będą organizowane żadne wyjścia dzieci poza teren przedszkola, nie będą zapraszani do przedszkola goście, nie będzie koncertów muzycznych, spotkań baletowych oraz nie będą prowadzone zajęcia dodatkowe, w których dzieci łączone byłyby z różnych grup. Wynika to ze względów bezpieczeństwa i konieczności ograniczenia dostępu do przedszkola osób trzecich,
 • dzieci bawią się w placówce tylko zabawkami, które są możliwe do dezynfekcji,
 • sale, w których przebywają dzieci, są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
 • sale wraz z dywanami są dezynfekowane po godzinach funkcjonowania grupy,
 • dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego,
 • sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, korzystać z niego może tylko 1 grupa jednocześnie w wyznaczonej strefie,
 • rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka powinien skontaktować się z dyrektorem przedszkola lub nauczycielką grupy telefonicznie (tel. 42  276 40 15) lub za pomocą komunikacji elektronicznej (e-mail przedszkola: jedyneczka@wikom.pl lub e-mail GRUPY podany na listach grup) z uwagi na konieczność ograniczenia przebywania na terenie placówki osób trzecich,
 • rodziców / opiekunów prosimy, aby w miarę możliwości przyprowadzali i odbierali dzieci do i z przedszkola w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:
Gr. I      8.00-15.00
Gr. II     7.00-17.00
Gr. III    7.00-17.00
Gr. IV    7.30-16.30
Gr. V     7.30-16.30 

Jeśli nie będzie to możliwe prosimy o wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przejście dziecka przed i po godzinach pracy oddziału, do którego uczęszcza dziecko pod opiekę innego nauczyciela do innej grupy (załącznik 2).

 • Rodzic /opiekun jest zobowiązany wypełnić oświadczenie upoważniając inne osoby do odbioru dziecka z przedszkola na wypadek braku możliwości osobistego odbioru dziecka (załącznik 3).
Dokumenty do pobrania:
 1. Zgoda na pomiar temperatury
 2. Zgoda na przejście do innej grupy
 3. Oświadczenie o odbiorze